अभिर गुलाल उधळीत रंग (Abhir Gulal Udhalit)

Marathi song “Abhir Gulal Udhalit Rang” by Pt. Jitendra Abhisheki.

अभिर गुलाल उधळीत रंग,
रंगीत नाचती वेगळी जीवचंद्र,
माथं वसंती उधळती गंध,
तेजस्वी नीरजनी वाते,
रंगीत करत तेजसी गणपती,
सांगीत तो आणि तुझ्या वीर,
माणूस जागतो सुरवाती.

अभिर गुलाल उधळीत रंग,
रंगीत नाचती वेगळी जीवचंद्र,
माथं वसंती उधळती गंध,
तेजस्वी नीरजनी वाते.

बाजूला पंढरपूरीची माला,
दाता चारीत्र जागता,
प्रेम नात्याची राधा आणि श्याम,
हाव म्हणती अनुभूता,
जीवन कथा संगता जीवचंद्र,
तुझी कथा सुनती अनुभूती.

अभिर गुलाल उधळीत रंग,
रंगीत नाचती वेगळी जीवचंद्र,
माथं वसंती उधळती गंध,
तेजस्वी नीरजनी वाते.

These are the lyrics for the Marathi song “Abhir Gulal Udhalit Rang” by Pt. Jitendra Abhisheki.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *