English lyrics for the “Shiv Tandav Stotram”

Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari
Vilolaveechi vallari virajamanamurdhani
Dhagadh dhagadh dhagajjvalalalatapattapavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanasarasi

Dharadharendra nandini vilasabandhubandhura
Sphuradiganta santati pramodamanamanase
Krupakatakshadhorani niruddhadurdharapadi
Kvachidigambare manovinodametuvastuni

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe
Madandhasindhurasphurat tvagutariyamedure
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam
Maha kapali sampade shirojatalamastunah

Karala bhala pattika dhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
Dharadharendra nandini kuchagra chandravadane
Sarojadalani dhishtanamadhishthanamadhye

Natavaridvishanando dashiha prapanchanasha
Shailaputribhajanvasa kailasapura vasini
Vimukti kantha ujjvala prajnapanapanasayini
Niruddhadurdhara sphurat kukshi tanta ripakshini

Bhairavimata varadamukutaapriyam varaam
Bhaktavatsalam chakitamukhamapankajasphurat
Sotkarinimandalaninadavadamarvayam
Vishvadhyam vadhyamakara suravitardhanam

Kandarpa darpa haranmukhachandra vadanam
Brahma chapendra vandita charu bhuja vadanam
Hamsadhyana samaptaika vallabhaya bhujangam
Shrikamalanilayam bhaje bhajetha kala vashinam

The above lyrics are an English translation of the Sanskrit verses of the “Shiv Tandav Stotram,” a powerful hymn dedicated to Lord Shiva.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *